Regulamin

SPIS TREŚCI  

 

§ 1. DEFINICJE.

§ 2. KONTAKT.

§ 3. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ. 

§ 4. WYMAGANIA TECHNICZNE. 

§ 5. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA.

§ 6. PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY.

§ 7. PŁATNOŚCI ORAZ DOSTAWA PRODUKTÓW.

§ 8. PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY. 

§ 9. ZWROTY I REKLAMACJE.

§ 10. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

14 § 11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.   

 

REGULAMIN APTEKI INTERNETOWEJ „APTEKA CENTRUM ZDROWIA”

Obowiązujący od dnia 01.03.2019 r.  

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Aptece internetowej prowadzonej przez Sprzedającego pod adresem: http://aptekacentrumzdrowia24.pl  

                                                                                                          § 1.

DEFINICJE Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

1. REGULAMIN – niniejszy regulamin.

W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, Regulamin należy rozumieć zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123).

2. APTEKA INTERNETOWA (APTEKA) – serwis internetowy dostępny pod adresem: http://aptekacentrumzdrowia24.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć Zamówienie, prowadzony przez aptekę ogólnodostępną pod nazwą Apteka Centrum Zdrowia w Szczecinie (70-111) przy ul. Powstańców Wielkopolskich 66/68 posiadającą zezwolenie wydane przez Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Szczecinie nr 877 na prowadzenie apteki ogólnodostępnej z dnia 12 kwietnia 2017 r. („Prowadzący Aptekę”).

3. KUPUJĄCY – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów w Aptece Internetowej za pośrednictwem Witryny na zasadach określonych w Regulaminie.

4. UŻYTKOWNIK – Kupujący, który dokonał rejestracji Konta Indywidualnego na Witrynie.

5. SPRZEDAJĄCY – spółka Aquapharm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Szczecinie (71-073) przy ul. Ku Słońcu 23/24 lok. 35, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego pod numerem KRS: 0000621293, NIP: 8522621573, REGON: 364597540. Dane do kontaktów ze Sprzedającym: Apteka Centrum Zdrowia ul. Powstańców Wielkopolskich 66/68 70-111 Szczecin Telefon: +48798-111-098   E-mail: apteka@aptekacentrumzdrowia.pl

6. KONSUMENT – Kupujący będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, który dokonuje u Sprzedającego zakupu w niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

7. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Kupującego, które określa w szczególności jednoznacznie rodzaj i ilość produktów oraz zmierza bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

8. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży produktów leczniczych w rozumieniu art. 535 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025), zawierana przez Sprzedającego z Kupującym bez jednoczesnej obecności obydwu stron, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a w szczególności za pomocą Witryny, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

9. PRODUKT – rzecz ruchoma prezentowana w Aptece Internetowej, której dotyczy Umowa sprzedaży, w tym również produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza, z wyjątkiem produktów leczniczych, których wydanie ograniczone jest wiekiem pacjenta;

10. KONTO – podstrona Witryny chroniona hasłem ustalonym indywidualnie przez Kupującego, na której gromadzone są m.in. informacje o Kupującym i dokonywanych przez niego Zamówieniach.

11. KOSZYK – lista produktów sporządzona przez Kupującego z Produktów oferowanych w Aptece Internetowej.

12. WITRYNA – portal internetowy Apteki Internetowej prowadzony pod adresem: http://aptekacentrumzdrowia24.pl, za pośrednictwem którego Apteka prowadzi sprzedaż wysyłkową Produktów.

13. DANE OSOBOWE – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, które są niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży i dokonania zamówienia, do których należą w szczególności: imię i nazwisko Użytkownika, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, login i hasło, adres IP komputera, z którego dokonano rejestracji Konta Indywidualnego lub zamówienia oraz adres dostawy.  

                                                                                                § 2.

KONTAKT

W razie jakichkolwiek wątpliwości bądź pytań związanych z korzystaniem z Witryny, dokonaniem zamówienia, korzystaniem z Produktów zakupionych za pośrednictwem Witryny, ochrony Danych Osobowych czy jakichkolwiek innych kwestii, Kupujący może kontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem: Poczty elektronicznej na adres e-mail: apteka@aptekacentrumzdrowia.pl Telefonu: +48 798-111-098   Poczty zwykłej na adres: ul. Powstańców Wielkopolskich 66/68, 70-111 Szczecin z dopiskiem „e-apteka” Osobiście w aptece stacjonarnej w Szczecinie (70-111) przy ul. Powstańców Wielkopolskich 66/68  

                                                                                                § 3.

POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ

1.  Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Witryny, zasady zawierania Umowy sprzedaży, sposoby płatności oraz dostawy Produktów, zasady składania reklamacji, warunki zwrotu Produktów i odstąpienia od Umowy sprzedaży, a także informacje o Ochronie Danych Osobowych.

2.   Usługi świadczone przez Aptekę za pośrednictwem Witryny są usługami, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123), a Prowadzący Aptekę jest usługodawcą w rozumieniu tej ustawy.

3.   Apteka świadczy drogą elektroniczną za pośrednictwem Witryny usługi związane z wysyłkową sprzedażą Produktów, w tym wysyłkową sprzedaż produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza (OTC), z wyjątkiem produktów leczniczych, których wydanie ograniczone jest wiekiem pacjenta.

4.   Apteka prowadzi wyłącznie detaliczny obrót Produktami i nie prowadzi sprzedaży przedsiębiorcom prowadzącym apteki i hurtownie farmaceutyczne produktów leczniczych, suplementów diety i innych produktów określonych w art. 72 ust. 5 w zw. z art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2211). 5.        Apteka ma prawo odmówić sprzedaży Produktu w sytuacji, gdy:

  a) zostanie powzięte uzasadnione podejrzenie, że Produkt może być wprowadzony do dalszego obrotu, wykorzystany w działalności gospodarczej Kupującego lub wykorzystany w inny niezgodny z prawem sposób;

  b) sprzedaż Produktu stanowiłaby naruszenie obowiązujących przepisów prawa, w tym również przepisów dot. sprzedaży detalicznej produktów leczniczych i bezpośredniego zaopatrywania ludności w produkty lecznicze.

6.   Wszystkie Produkty sprzedawane w Aptece, a w szczególności kosmetyki, suplementy diety, sprzęt medyczny i produkty lecznicze, zostały dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosownych przepisów prawa i decyzji właściwych władz administracyjnych. Produkty te są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, legalnie wprowadzone na rynek polski oraz nabyte, dostarczone i przechowywane zgodnie z odpowiednimi przepisami określonymi przez dystrybutorów i producentów.

7.    Opisy Produktów znajdujące się na Witrynie służą wyłącznie celom informacyjnym. Przed użyciem zakupionego Produktu należy zapoznać się z ulotką zawierającą przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowania, jak również informacje dotyczące stosowania danego Produktu, bądź należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu. Apteka nie odpowiada za niedostosowanie się Kupującego do zaleceń w zakresie użytkowania nabytych Produktów.

8.    Złożenie zamówienia na Produkty oferowane przez Aptekę oraz realizacja zamówień złożonych za pośrednictwem Witryny odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu, w treści obowiązującej na dzień złożenia Zamówienia, oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Sposób złożenia zamówienia oraz realizacji zamówień jest szczegółowo opisany w zakładce Witryny, pt. „Jak dokonać zakupu w Aptece?”.

9.   Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 134), do wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych oferowanych przez Sprzedającego za pośrednictwem Witryny nie stosuje się przepisów tejże ustawy.

10. Wszystkie użyte na Witrynie nazwy Produktów, marki, znaki graficzne i słowno-graficzne są własnością firm farmaceutycznych i kosmetycznych. Sprzedający, Apteka i Prowadzący Aptekę nie ponoszą odpowiedzialności za wygląd oferowanych Produktów, jak również za sposób oryginalnego opakowania Produktów oraz zgodność opakowania z obowiązującymi przepisami.

11.  Apteka zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie. Momentem decydującym o cenie danego Produktu jest moment ostatecznego złożenia zamówienia na Witrynie za pomocą naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” podczas składania zamówienia.

12.   Ceny i promocje na Witrynie mogą się różnić od cen i promocji w ofercie Apteki stacjonarnej.

13.   Apteka nie wyraża zgody na kopiowanie treści stanowiących elementy lub zawartość Witryny, bez pisemnego zezwolenia Prowadzącego Aptekę.

14.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123) i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych (Dz. U. z 2015, poz. 481).

15.   Apteka zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, a w szczególności z powodu zmiany warunków prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zmiana obowiązuje od dnia wskazanego przez Aptekę, który nie może być wcześniejszy niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu na Witrynie. Każdego Kupującego podczas zakupu za pośrednictwem Witryny obowiązuje wersja Regulaminu w treści aktualnej na dzień złożenia zamówienia i akceptowana przez Kupującego w momencie dokonywania zamówienia. Przez dzień złożenia zamówienia rozumie się moment ostatecznego złożenia zamówienia na Witrynie za pomocą naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” podczas składania zamówienia.

16.   Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość. 17.    Sprzedający nie stosuje kodeksu dobrych praktyk.  

                                                                                                  § 4.

 WYMAGANIA TECHNICZNE

1.   Kupujący, aby móc poprawnie korzystać z Witryny, powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do Internetu (komputer, laptop, telefon, tablet), który spełnia następujące, minimalne wymagania techniczne:

       a) przeglądarka internetowa:

            -  Internet Explorer w wersji 9  lub nowszej;

            - Mozilla Firefox w wersji 42.0 lub nowszej;

            - Google Chrome w wersji 60.0 lub nowszej;

            -Opera w wersji 40.0 lub nowszej;

           - Safari w wersji 8.0 lub nowszej; z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej z tym zastrzeżeniem, że w trakcie korzystania z Witryny powinno się wyłączyć wszelkie oprogramowanie firm trzecich mogące mieć wpływ na funkcjonowanie ww. przeglądarek internetowych, gdyż mogą mieć wpływ również na funkcjonalność Witryny;       

        b) minimalna rozdzielczość ekranu powyżej 640px.

2.   Wyżej wymienione przeglądarki internetowe powinny akceptować pliki typu „cookies”, a minimalna przepustowość łącza internetowego powinna wynosić 512 kbit/s.  

                                                                                                   § 5.

REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

1. W celu zakupu Produktu za pośrednictwem Witryny, Kupujący może założyć Konto na Witrynie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2. W celu założenia Konta, Kupujący zobowiązany jest dokonać rejestracji, która jest bezpłatna.

3. Rejestracji Kupujący dokonuje wypełniając formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: -       imię i nazwisko w przypadku wyboru opcji zamawiania jako osoba prywatna; -       nazwę firmy i NIP w przypadku wyboru opcji zamawiania jako firma; -       adres zamieszkania w przypadku osoby prywatnej oraz adres siedziby w przypadku firmy; -       adres dostawy, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania/siedziby; -       adres e-mail; -       numer telefonu; -       login i hasło.

4. W celu zarejestrowania konta i ukończenia procesu rejestracji Kupujący musi zaakceptować warunki niniejszego Regulaminu i polityki prywatności.

5. W wyniku rejestracji utworzone zostanie Klientowi Konto na Witrynie, za pośrednictwem którego będzie mógł dokonywać zakupu Produktów i korzystać z innych funkcjonalności dostępnych na Witrynie, jak np. dostęp do historii zamówień, zbioru zapisanych i zakupionych Produktów i innych.

6. Po dokonaniu rejestracji każdorazowe logowanie do Witryny odbywa się przy wykorzystaniu adresu e-mail stanowiącego login oraz hasła, które Klient wskazał podczas rejestracji.

7. Klient obowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do Konta oraz do ich ochrony przed ich wykorzystaniem przez osoby do tego nieupoważnione. Klient jest odpowiedzialny za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do swojego Konta na Witrynie, w granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.

8. Klient może w każdej chwili żądać usunięcia swojego Konta poprzez wysłanie żądania jego usunięcia na adres e-mail: apteka@aptekacentrumzdrowia.pl. Po otrzymaniu wiadomości konto Klienta zostanie usunięte niezwłocznie.

9.  Szczegółowy sposób rejestracji Konta przez Kupującego znajduje się w zakładce Witryny, pt. „Rejestracja”.  

                                                                                               § 6.

PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1.  Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem:

         a) Witryny;

         b) telefonicznie pod numerem telefonu: +48 798-111-098

         c) poczty elektronicznej pod adresem e-mail: apteka@aptekacentrumzdrowia.pl

2.   Za pomocą Witryny Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

3.   Zamówienia składane telefonicznie można składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy apteki, tj. w godzinach od  8 do 15.

4. Złożenie Zamówienia przez Kupującego oznacza, że składa on Sprzedającemu ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży zamówionego Produktu oraz że jest świadomy tego, że realizacja Zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty za nabyty Produkt, obowiązek pokrycia kosztów dostawy zakupionych Produktów oraz ewentualnych kosztów związanych z wybranym przez niego sposobem płatności. Szczegółowe informacje dotyczące kosztów dostawy i sposobów płatności znajdują się w zakładkach Witryny, pt. „Sposoby i koszty dostawy” oraz „Sposoby płatności”.

5. W celu złożenia Zamówienia, Kupujący dokonuje czynności zgodnie ze wskazaniami i komunikatami zamieszczonymi na Witrynie. Procedura złożenia przez Kupującego Zamówienia i zakupu Produktów została szczegółowo opisana w zakładce Witryny, pt. „Jak dokonać zakupu w Aptece?”.

6. Jeżeli Kupujący po wyświetleniu podsumowania zamówienia nie naciśnie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, w ciągu 24 godzin otrzyma wiadomość e-mail zawierającą elementy, które wyświetlały się w podsumowaniu Zamówienia, a także link do Apteki Internetowej umożliwiający powrót do podsumowania Zamówienia i kontynuowanie zakupów.

7. Po złożeniu Zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, Kupujący zostaje przekierowany na stronę potwierdzającą wpłynięcie Zamówienia do systemu Apteki Internetowej, a na podany przez Kupującego w trakcie składania zamówienia (lub rejestracji) adres e-mail zostaje wysłane potwierdzenie przyjęcia Zamówienia wraz z dodatkowymi informacjami w zależności od wybranej przez Kupującego formy płatności i sposobu dostawy. Wiadomość e-mail od Sprzedającego jest jedynie potwierdzeniem otrzymania Zamówienia.

8. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z momentem otrzymania przez Kupującego kolejnej wiadomości e-mail zawierającej ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia bądź informacji o otrzymaniu zapłaty za dokonane Zamówienie.

9.  Sprzedający jest uprawniony do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego Produktu objętej jednym Zamówieniem.

10. Zamówienia opłacane z góry zostaną automatycznie anulowane w przypadku braku zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedającego pełnej ceny Produktu w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia złożenia przez Kupującego Zamówienia.

11. Przy wyborze płatności przelewem lub kartą debetową należy dokonać płatności na etapie składania Zamówienia lub w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia poprzez opcję „Zapłać teraz” widoczną na koncie Kupującego po zalogowaniu się w zakładce „Moje zamówienia” lub przelewem na rachunek bankowy o numerze: 40 1750 1077 0000 0000 4088 6947

12. Zamówienie, które zostało opłacone, tj. została zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedającego pełna cena za Zamówienie, zostanie automatycznie potwierdzone przez Sprzedającego poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail Kupującego wskazany przy składaniu Zamówienia lub podczas rejestracji.

13. Informacja o dostępności Produktów zawarta jest na karcie danego Produktu na Witrynie, pod kodem danego produktu.

14. Informacje o Produktach podane na Witrynie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025).

15.  W przypadku ograniczonej dostępności Produktu, na karcie danego Produktu pojawia się adnotacja „Produkt dostępny w bardzo małej ilości” lub „Produkt dostępny w małej ilości”, a poniżej pokazana jest przybliżona ilość Produktu w magazynie. W sytuacji, gdyby informacja umieszczona na Witrynie nie była zgodna z rzeczywistą dostępnością danego Produktu, Sprzedający poinformuje o tym Kupującego wysyłając mu wiadomość na wskazany przez niego adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na wskazany przez niego numer telefonu, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. To samo dotyczyć będzie braku Produktu lub wydłużenia terminu realizacji Zamówienia z jakichkolwiek przyczyn.

16. W przypadku określonym w ust. 15 powyżej, Kupujący może albo potwierdzić, że jest dalej zainteresowany realizacją Zamówienia albo (w przypadku braku danego Produktu lub braku woli po stronie Kupującego dalszej realizacji Zamówienia) wyrazić wolę anulowania Zamówienia i otrzymania zwrotu uiszczonej kwoty w terminie do 14 (czternastu) dni od daty anulowania Zamówienia. Za datę anulowania Zamówienia rozumie się datę otrzymania przez Sprzedającego informacji o anulowaniu Zamówienia albo datę wysłania Kupującemu informacji o anulowaniu Zamówienia przez Sprzedającego.

17.  Ze względu na dynamiczny przyrost Zamówień, w niektórych przypadkach informacja o dostępności danych Produktów znajdująca się na karcie danego Produktu może mieć charakter szacunkowy. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby Produkty oferowane za pośrednictwem Witryny były dostępne na bieżąco.

18. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z potwierdzeniem Zamówienia dokonywanym przez Kupującego za pośrednictwem poczty e-mail, które wynikają z ustawień serwerów pocztowych konta poczty elektronicznej Kupującego oraz jego indywidualnej konfiguracji zabezpieczenia komputera i programu pocztowego, za pomocą których dokonuje zamówienia.

19. Sprzedający zastrzega sobie prawo do usunięcia danych wprowadzonych przez Kupującego podczas rejestracji lub dokonywania Zamówienia w sytuacji, gdy są one błędne lub nieprawdziwe lub należą do innego podmiotu niż Kupujący. W miarę możliwości, Sprzedający poinformuje Kupującego o fakcie usunięcia takich danych oraz o konieczności przekazania poprawnych danych.

20.  W przypadku podania przez Kupującego błędnych lub niedokładnych danych albo danych innego podmiotu, o czym mowa powyżej, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Zamówienia lub opóźnienia w dostarczeniu Zamówienia.  

21. Użytkownik podczas korzystania z Witryny zobowiązany jest w szczególności do:

   a) niedostarczania i nieprzekazywania treści bezprawnych, tj. zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności treści zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

  b) korzystania z Witryny w sposób niezakłócający jej poprawnego funkcjonowania, a w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

    c) korzystania z Witryny w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz Sprzedającego;

    d) korzystania z Witryny w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także z postanowieniami Regulaminu.

22. Zgodnie z § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych (Dz.U. z 2015 r. poz. 481), formularz zamówienia Produktu jest przechowywany przez Sprzedającego przez okres 3 lat, licząc od pierwszego dnia roku kalendarzowego następującego po roku, w którym złożono zamówienie.  

                                                                                                    § 7.

PŁATNOŚCI ORAZ DOSTAWA PRODUKTÓW

1. Wszystkie ceny podane na Witrynie wyrażone są w walucie polskiej i są cenami brutto, tj. zawierają podatek VAT w wysokości należnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Do wartości Zamówienia zostają doliczone także koszty przesyłki zgodnie z wybranym przez Kupującego sposobem dostawy oraz ewentualne koszty związane z wybranym przez Kupującego sposobem płatności. Szczegółowe informacje dotyczące kosztów dostawy i sposobów płatności znajdują się w zakładkach Witryny, pt. „Sposoby i koszty dostawy” oraz „Sposoby płatności”.

2.  Kupujący ma możliwość uiszczenia ceny zamówionego Produktu w jeden z następujących sposobów:

     a) płatność on-line – przelewem elektronicznym za pośrednictwem wybranego banku (Kupujący zostanie przekierowany na stronę banku);

   b) przelewem zwykłym lub elektronicznym, jeżeli banku kupującego nie będzie na liście do wyboru przy płatności, na następujący rachunek bankowy Sprzedającego: 40 1750 1077 0000 0000 4088 6947

    c) przy odbiorze przesyłki – zapłata gotówką pracownikowi firmy kurierskiej DPD dostarczającemu przesyłkę (płatność za pobraniem) dostępna tylko na terytorium Polski;

    d)  przelewem zwykłym lub pocztowym na następujący rachunek bankowy Sprzedającego: 40 1750 1077 0000 0000 4088 6947

3. Realizacja Zamówienia płatnego za pobraniem lub przy odbiorze bezpośrednio od Sprzedającego następuje po potwierdzeniu Zamówienia przez Kupującego, a Zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego.

4. W przypadku wystąpienia problemów technicznych po stronie operatora transakcji bądź banku, w którym Kupujący lub Sprzedający mają rachunek bankowy, istnieje możliwość realizacji przelewu za zamówienie w sposób tradycyjny (przelewem zwykłym) na rachunek bankowy Apteki wskazany w § 7 ust. 2 lit. b niniejszego Regulaminu.

5. Dostawa Produktów odbywa się: 

a) przesyłką kurierską poprzez firmę DPD

b) przesyłką pocztową poprzez firmę InPost (dostawa do wybranego paczkomatu)

c)  przesyłką pocztową Paczka w RUCHu;

d) osobiście przez Kupującego w wyznaczonych aptekach stacjonarnych sieci Apteki Centrum Zdrowia (w godzinach pracy danej apteki).

6. Kupujący w formularzu Zamówienia wybiera jedną formę dostawy ze wskazanych w § 7 ust. 5 lit a-d powyżej z zastrzeżeniem § 7 ust. 7.

7. Produkty lecznicze nie są wysyłane za pośrednictwem Paczka w RUCHu oraz InPost. Wysyłka Produktu leczniczego odbywa się warunkach zapewniających jakość Produktu leczniczego oraz bezpieczeństwo stosowania zgodnie z art. 68 ust 3k ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2211), co stanowi podstawę do ograniczenia wyboru sposobu dostawy w trakcie składania Zamówienia.

8. Forma dostawy za pośrednictwem firmy InPost (dostawa do wybranego paczkomatu) nie jest dostępna w przypadku Zamówienia obejmującego leki OTC (bez recepty).

9. Dostawa Produktów ograniczona jest do Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Kupującego podczas składania Zamówienia.

10. Termin otrzymania zamówionego Produktu obejmuje czas sprowadzenia produktu do Apteki Internetowej, czas realizacji Zamówienia i czas dostarczenia zamówionego Produktu do Kupującego w jeden ze sposobów, o których mowa w § 7 ust. 5 lit. a-d niniejszego Regulaminu, w zależności od wyboru Kupującego, i wynosi od 2 do 5 dni roboczych. Szczegółowe informacje dot. dostawy zawarte są w zakładce „Sposoby i koszty dostawy” na Witrynie.

11. Do wartości Zamówienia doliczany jest koszt dostawy według cennika umieszczonego na Witrynie, który widoczny jest przy wyborze formy dostawy przy wypełnianiu formularza Zamówienia.

12. Apteka zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego kosztami transportu zamówionych Produktów w przypadku, gdy z winy Kupującego Zamówienie nie może zostać poprawnie i terminowo doręczone, w szczególności z powodu odmowy przez Kupującego odebrania przesyłki, błędnie podanego adres doręczenia, nieodebrania przesyłki w terminie.

13. W przypadku niedostarczenia przesyłki z winy dostawcy i otrzymania od Kupującego informacji o niedoręczeniu zamówionego Produktu, Apteka zwraca Kupującemu uiszczoną przez niego kwotę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o niedoręczeniu Produktu.

14.  Zamówienia niepotwierdzone lub nieopłacone w ciągu 14 dni od chwili złożenia będą automatycznie anulowane.  

                                                                                                 § 8.

PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 134), Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 oraz art. 35 ww. ustawy oraz z zastrzeżeniem § 8 ust. 10 i 12 niniejszego Regulaminu.

2. Termin do odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej, wynosi 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem tego terminu (istotna jest data stempla pocztowego).

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta (dostępny pod adresem: https://uokik.gov.pl/download.php?id=780). Skorzystanie z wzoru formularza odstąpienia od umowy jest zalecane, ale nie jest obowiązkowe.

4. Przez skorzystanie przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy rozumie się poinformowanie Sprzedającego przez Konsumenta o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia woli Konsumenta wyrażonego w formie pisemnej i wysłanego pocztą tradycyjną, faksem lub pocztą elektroniczną.

5. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Umowy sprzedaży, uważa się ją za niezawartą. Konsument ma wtedy obowiązek zwrócić Sprzedającemu zakupiony uprzednio Produkt niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed upływem terminu (istotna jest data stempla pocztowego). Odesłanie Produktu następuje na koszt i ryzyko Kupującego, na adres Sprzedającego wskazany w niniejszym Regulaminie.

6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7. Sprzedający niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi kosztów dodatkowych, zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz 134).

8. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaconej przez Konsumenta ceny przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument przy składaniu Zamówienia, chyba że Konsument wyraził zgodę na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaconej przez Konsumenta ceny do chwili otrzymania z powrotem Produktu lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 10.     Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz 134), Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest: a)       Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; b)       Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia. 11.     Zgodnie z § 3 pkt 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych (Dz.U. z 2015 r. poz. 481) przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz 134) nie stosuje się, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 tej ustawy. 12.     Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, której przedmiotem są produkty lecznicze i wyroby medyczne. Zgodnie z art. 96 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2211) produkt leczniczy lub wyrób medyczny może być zwracany wyłącznie z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego jego wydania.  

                                                                                          § 9.

  ZWROTY I REKLAMACJE

1. Przed odebraniem przesyłki zawierającej Zamówienie Kupujący zobowiązuje się sprawdzić (w przypadku dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej również w obecności pracownika tej firmy), czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie lub nie posiada śladów otwarcia. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone lub nosi oznaki prób otwarcia, należy nie przyjmować przesyłki i skontaktować się z Apteką. W przypadku dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej zalecane jest sporządzenie protokołu szkody/reklamacji w obecności dostawcy.

2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego na zasadach określonych w przepisach art. 556-576 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025), tj. za wady fizyczne i prawne rzeczy (rękojmia). Kupujący na zasadach określonych w ww. przepisach ma prawo żądać usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, obniżenia ceny albo może odstąpić od Umowy sprzedaży.

3. Reklamacje należy kierować na adres mailowy Apteki, tj. apteka@aptekacentrumzdrowia.pl.

4. Sprzedający ma obowiązek rozpatrzeć reklamację w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację będzie doręczona Kupującemu na adres poczty elektronicznej, z której została wysłana.

5. Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025). Sprzedający przekazuje gwarancje udzielone przez producentów Produktów sprzedawanych w Aptece Internetowej lub informacje o takich gwarancjach.

6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji przez Prowadzącego Aptekę, Kupujący ma prawo skorzystać z bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzeniu roszczeń dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl.

7. Zgodnie z art. 68 ust. 3l ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2211, produkty lecznicze wydawane z apteki ogólnodostępnej w ramach wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych nie podlegają zwrotowi. Nie dotyczy to produktu leczniczego, który jest zwracany z powodu wady jakościowej, niewłaściwego wydania lub sfałszowania produktu leczniczego (art. 68 ust. 3m ww. ustawy). 

                                                                                                 § 10.

REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Sprzedający podejmuje działania mające na celu zapewnienie w pełni poprawnego działania Apteki Internetowej oraz zmierzające do wyeliminowania zagrożeń takich jak SPAM, ataki hakerskie i wirusy, w szczególności poprzez:

   a). kontrolę plików zapisanych na serwerze za pomocą programu antywirusowego wykrywającego szkodliwe                                   oprogramowanie i działania osób trzecich;

   b). przeciwdziałanie rozpowszechniania SPAMu.

2.  Wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Apteki Internetowej Kupujący może zgłosić pisemnie na adres do kontaktów wskazany w § 2 niniejszego Regulaminu lub mailowo na adres: apteka@aptekacentrumzdrowia.pl.

 

                                                                                           § 11.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Danych Osobowych podanych przez Kupującego/Użytkownika jest Aquapharm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Szczecinie (71-073) przy ul. Ku Słońcu 23/24 lok. 35, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego pod numerem KRS: 0000621293, NIP: 8522621573, REGON: 364597540

2. Dane Osobowe Kupującego/Użytkownika są przetwarzane w celach:

    a) świadczenia usługi prowadzenia Konta Indywidualnego oraz realizacji Umów Sprzedaży;

    b) marketingowych;

    c) dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, rozpatrywania reklamacji Kupującego;

    d)wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną, wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez                                                  Kupującego/Użytkownika.

3. Podanie przez Kupującego/Użytkownika Danych Osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu zawarcia oraz prawidłowego wykonania Umowy Sprzedaży.

4. Dane Osobowe Kupującego/Użytkownika będą przechowywane przez czas trwania Umowy Sprzedaży oraz przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody, jak również przez okres wymagany przez stosowne ustawy i rozporządzenia w zakresie rachunkowości i rozliczeń podatkowych oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (w przypadku realizacji Zamówienia) lub do czasu odwołania zgody (w przypadku przesyłania ofert marketingowych/newsletteru Apteki Internetowej).

5. Kupującemu/Użytkownikowi w każdym czasie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO), gdy uzna, że naruszono przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1).

6. Dane Osobowe zostały zabezpieczone przez Sprzedającego przed zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem i nieuprawnionym dostępem.

7. Dane Osobowe nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub do organizacji międzynarodowych, jednak mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Sprzedający przekazuje zebrane Dane Osobowe organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.

8. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania przez Sprzedającego Danych Osobowych wykorzystywanych w celu realizacji Zamówień są opisane w Polityce prywatności znajdującej się w zakładce „Bezpieczeństwo”.

9.  W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania Danych Osobowych, każda osoba może zwrócić się do Sprzedającego o udzielenie odpowiedniej informacji. Sprzedający zastrzega sobie możliwość odpowiedzi do 7 dni roboczych liczonych od daty otrzymania zapytania.  

                                                                                          § 12.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu i ich zakresie Sprzedający poinformuje Kupujących drogą elektroniczną na wskazany przez nich podczas rejestracji lub składaniu Zamówienia adres e-mail, co najmniej na 7 dni przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu. Dla pozostałych Kupujących, którzy nie zarejestrowali Konta na witrynie lub nie składali wcześniej Zamówienia, aktualna wersja Regulaminu będzie umieszczona na Witrynie w zakładce „Regulamin”.

2.  Kupujący ma zawsze dostęp do aktualnej wersji Regulaminu za pośrednictwem Witryny w zakładce „Regulamin”. W trakcie realizacji Zamówienia oraz w okresie rękojmi Kupującego obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu Zamówienia.

3. Konsument ma prawo do skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów:

   a) wystąpienie z wnioskiem do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1930), o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;

    b) wystąpienie z wnioskiem o Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1930), o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedającym;

   c) za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem: www.webgate.ec.europa.eu/odr.

4. Właściwym dla Sprzedającego Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej ze względu na miejsce prowadzonej działalności jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie (70-502) przy ul. Wały Chrobrego 4, tel. (91) 422 52 39, (91) 422 52 30, faks: 91 422 54 41, e-mail: sekretariat@wiih.pomorzezachodnie.pl, strona internetowa: www.wiih.pomorzezachodnie.pl; adresy poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej dostępne są na stronie internetowej pod adresem: www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie obowiązujące regulacje prawne, a w szczególności przepisy:

   a) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123);

   b) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 134);

   c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób            fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych                            (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1);

   d) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025);

   e) ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2211);

   f)  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych (Dz.U.       z 2015 r. poz. 481).   Do podlinkowania Do podlinkowania Do podlinkowania Do podlinkowania Do podlinkowania Czy              będzie przewidziana taka możliwość? Aktualnie na stronie brak możliwości zapłaty kartą debetową. Do podlinkowania Do          podlinkowania Do podlinkowania Do podlinkowania Do podlinkowania Do podlinkowania  

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel